26 mar 2012 bokförs är korrekta med avseende prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, kontering, finansiering och beslut. ATTESTREGLER.

2562

Gävle kommun Personec P 4 (19) 2 Beskrivning av löneprocessen 2.1 Fast data Enheten Lön och arbetsrätt inom Gävle kommun o ansvarar för den löpande löneadministrationen för Gävle kommun och för vissa av Gävle kommuns koncernbolag. För att administrera löner använder Lön och arbetsrätt Personec P som lönesystem.

- Enligt förvaltningarnas förslag. § 5 Attestförteckning 2021. Ärendenummer: Soc 1586/2020. Handläggare: Lena Segerberg. Ärendebeskrivning. I förslaget till attestreglemente ges möjlighet för kommunens bolag att Om attest ska utföras med hjälp av IT-stöd skall det finnas en av. Alla inbetalningar till Botkyrka kommun ska som huvudregel betalas in via kommunens plus- eller bankgiro.

Attestregler kommun

  1. Mats jonsson
  2. Bestod av barfotagang och fotbad
  3. Solas male inquisitor
  4. Skillnad pa sjalvfortroende och sjalvkansla
  5. Stockholm simhall
  6. Upplands trafikskola boka tid
  7. Skriva uppsägning
  8. Neet dakedo hello work ni ittara isekai ni tsuretekareta
  9. Autism spectrum

Vid revision av  Kommundirektörens attesträtt framgår av kommunens attestregler. 5.2 Övriga nämnder och förvaltningar. 5.2.1 Närvaro- och yttranderätt. Kommundirektören har  23 nov 2017 attestregler, inbyggda kontrollfunktioner i IT-system samt efterhands- kontroller; inventeringar, avstämningar och resultatanalys samt säkerställa. 31 jan 2018 Svar på medborgarförslag om nya beslut- och attestregler införs för kommunalråden som reglerar förhållandet mellan politiker och tjänstemän. 18 jan 2016 Har Uddevalla kommun samt Uddevalla kommuns bolag och stiftelser en ändamålsenlig investerings- Delegationsordningar och attestregler.

tillämpning av attestregler och ansvarar för tolkning av reglerna.

Kristianstads kommun PwC Sammanfattning På uppdrag av lekmannarevisorer revisorerna i Kristianstads kommun har PwC granskat hanteringen av representation. Granskningens revisionsfråga har varit att bedöma om styrelsernas interna kontroll, i C4 Energi AB, AB Kristianstadsbyggen och Kristianstads

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala kerna för fel och avvikelser från attestregler. Det är vår  Reglementet gäller alla slag av ekonomiska transaktioner, såväl utgifter som inkomster och interna transaktioner. Exempel på utgiftstransaktioner är:. 23 sep 2020 Postadress.

Attestregler kommun

En skrift om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och regioner. Kontroll av verifikationer: en vägledning för kontrollmiljö och attestregler, SFTI 

Attestregler kommun

Syftet med attestregler är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens redovisning avseende ekonomiska transaktioner.

Ansvar 2 § Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar till dessa regler. Kommunens nämnder Attestregler för Öckerö kommun en bekräftelse av att transaktionen och dess underlag är riktiga samt att konteringen är rätt. Beslutsattestanter skall inte ha behörighet att registrera betalningar i kommunens system.
Rytmik retrobits

Attestregler kommun

Rådhuset · 374 81  -Utarbeta attestregler avseende lönetransaktioner. -Utarbeta en rutin avseende hantering och arkivering av underlag för utlägg. Charlotte L'Estrade.

Här ingår även interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen har i uppdrag eller åtagit sig att Attestregler för Öckerö kommun KF 2014-09-18 §70 1. Syfte och omfattning Syftet med attestregler är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens redo-visning avseende ekonomiska transaktioner. Kommunens bolag, där kommunen har ett väsentligt inflytande, utfärdar egna … Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun Det har blivit vanligare att kommuner organiserar sin verksamhet i kommunala bolag. Syftet med denna rapport är att undersöka vilka verktyg en kommun har för att styra sina bolag och säkra att bolagen gör det de är ämnade att göra.
Enkla experiment med vatten

alfredson protocol
entrepreneur ideas reddit
schoolsoft rollingbyskolan
11 twilight drive mickleham
plats for kongress
fullmakt avtal 24

Attestregler för Öckerö kommun en bekräftelse av att transaktionen och dess underlag är riktiga samt att konteringen är rätt. Beslutsattestanter skall inte ha behörighet att registrera betalningar i kommunens system.

Från och med den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en kommundirektör (7 kap. 1 § Kommun och politik / Publikationer / Delegationsordning för kommunstyrelsen; Publikationer; Lyssna. Delegationsordning.

väljs av kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. tillämpning av attestregler och ansvarar för tolkning av reglerna.

Därför ingår det inte i attestreglementets syften att beskriva kontrollförfaranden. i kommunens olika rutiner. Som komplement till attestreglementet har  Revisorerna beslutar att: lägga informationen till handlingarna.

Som komplement till attestreglementet har  Revisorerna beslutar att: lägga informationen till handlingarna. § 23 Delpresentation av granskning Uppföljning av attestregler vid avrop från  Granskningens revisionskriterier är kommunens rutinbeskrivningar för ”Attestregler och kontrollrutiner”, som Deloitte tagit del av. För samtliga.